Kỷ yếu tri ân HT Thích Tuệ Sỹ By Nhiều Tác Giả, Hội Đồng Hoằng Ph (Producer) Cover Image

Kỷ yếu tri ân HT Thích Tuệ Sỹ (Paperback)

$30.00
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days

Description


Phật gi o Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại v hiện đại, xuất hiện một số nh n vật đạo hạnh cao vời, kỳ t i xuất ch ng, c những cống hiến to lớn, d i l u cho Đạo ph p v D n tộc. Ng n ngữ nh Thiền xưng tụng những vị n y l Bồ-t t, Đại sĩ, Th nh Tăng, hay Long Tượng, l những t n danh chỉ được t m thấy trong kinh điển, sử's ch, trong lịch sử truyền miệng hoặc tr n những bia đ ng n năm nơi cổ th p.

Triết gia Phạm C ng Thiện trong buổi ra mắt t c phẩm "Huyền Thoại Duy Ma Cật" của H a thượng Tuệ Sỹ tại th nh phố Houston, tiểu bang Texas ng y 04 th ng 11 năm 2007, đ gọi t c giả l "bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ" v diễn giải th m, "Long Tượng l bậc Thầy của cả một d n tộc, nếu chưa muốn n i l bậc Thầy của thế giới."Ch ng t i, những gi o sư, học giả, văn nghệ sĩ, những ph p hữu v học tr Tăng, Ni, Phật tử nhiều thế hệ, từng được tiếp cận, đ m đạo, nghe giảng từ c c trường lớp Trung, Cao đẳng v Đại học Phật gi o, hoặc chỉ được đọc v nghi n cứu qua h ng ngh n trang kinh,'s ch, tiểu luận, thơ, văn... của H a thượng Th ch Tuệ Sỹ, rất t m đắc với lời xưng t n của Triết gia Phạm C ng Thiện. Nhưng nơi đ y, trong t nh Thầy-Tr th m thiết, trong niềm cảm k ch v hạn đối với di sản tinh thần kỳ vĩ m H a thượng Th ch Tuệ Sỹ để lại cho cuộc đời, ch ng t i chỉ muốn gọi Người bằng ng n ngữ b nh d n v gần gũi nhất: Thầy Tuệ Sỹ.


... Văn h a v Gi o dục D n tộc cũng được Thầy phổ hiện qua những's ng t c thơ văn, tiểu phẩm, tiểu luận... về t nh tự d n tộc, nh n sinh quan, x hội d n sự; v trong một g c nh n n o đ , ngay ch nh bản n tử h nh v những năm trong t ngục của Thầy cũng l hệ quả của sự biểu hiện nền Văn h a, Gi o dục nh n bản v khai ph ng của d n tộc trong một giai kỳ lịch sử đen tối tr n qu hương.

Trong chiều hướng đ , nội dung tập Kỷ Yếu n y dựa theo h nh trạng của Thầy Tuệ Sỹ, chia l m 3 phần ch nh: Phần I - Phật học: Gồm những's ng t c văn, thơ, bi n khảo, tiểu luận của chư vị thức giả, học giả, Tăng Ni, cư sĩ, văn nghệ sĩ n i về Thầy Tuệ Sỹ v ảnh hưởng của Thầy trong tư c ch một nh tư tưởng Phật học, một h nh giả Tăng sĩ Phật gi o uy n th m, tr c việt;Phần II - Văn học: Gồm c c's ng t c văn chương, thi ph , mỹ thuật của giới văn học nghệ thuật minh họa về Thầy Tuệ Sỹ như một nh văn, nh thơ trứ danh, h ng đầu trong nền văn học Việt Nam; v Phần III - Đạo Ph p v D n Tộc: Gồm những's ng t c, nhận định, x luận, tiểu luận của chư vị học giả, thức giả, đời cũng như đạo, Phật gi o hay t n gi o bạn, về vai tr của Thầy Tuệ Sỹ trong cương vị l nh đạo Gi o Hội, cũng như những đ ng g p của Thầy bằng h nh động hay bằng t m thức, nhằm x y dựng nền tự do, d n chủ v nh n quyền cho d n tộc Việt Nam.


Product Details
ISBN: 9798886660654
Publisher: Hội Đồng Hoằng Phap, G
Publication Date: October 20th, 2023
Pages: 510
Language: Vietnamese